Algemene voorwaarden

1.Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Smart Materials & More
1.2 Toepasselijkheid van eventuele door de koper gehanteerde inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden worden niet geaccepteerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of mondeling overeengekomen.
1.3 In gevallen, waarin (sommige delen) van de algemene voorwaarden is afgeweken, blijven de overigen gelden, zonder dat dit nadrukkelijk is vermeld.
1.4 Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij in dit schriftelijk anders is aangegeven bij zowel de aanbiedingen en/of offertes als de orders en/of de afspraken. Indien enige bepalingen van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn onzerzijds geheel vrijblijvend, totdat de opdracht schriftelijk of telefonisch door ons is aanvaard. Zij zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en in normale werktijden. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere door ons verstrekte gegevens zijn niet binden.
2.2 De door Smart Materials & More gemaakte offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders is aangegeven..

3. Risicoclausule

3.1 Bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.
3.2 Elke nieuwe prijsopgave stelt alle voorafgaande buiten kracht. Bevestigde, maar nog niet gefactureerde orders zullen gewijzigde prijzen schriftelijk geschieden binnen 8 dagen na kennisneming van de prijswijziging.

4. Levering / leveringstermijnen

4.1 Levertijden worden door de verkoper slechts bij benadering opgegeven. Smart Materials & More is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de levertijd.
4.2 Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht - waaronder te verstaan elke door onze wil of controle onafhankelijke omstandigheid, al dan niet voorzienbaar, waardoor de gehele of gedeeltelijke levering tijdelijk of blijvend wordt verhinderd zijn wij gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van het wel geleverde gedeelte, zonder gehoudenheid onzerzijds enige schadevergoeding aan de opdrachtgever te betalen.
4.3 Indien overeengekomen is, dat de opdrachtgever gerechtigd is binnen een overeengekomen termijn het tijdstip te bepalen, waarop de levering moet plaatsvinden, is hij verplicht 14 dagen voor het door hem gewenste tijdstip van levering de verkoper in kennis te stellen. Wanneer de opdrachtgever Smart Materials & More niet tijdig in kennis stelt van het door hem gewenste tijdstip van levering, is de verkoper gemachtigd na afloop van de overeengekomen termijn, de producten voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en volledige schadevergoeding te vorderen.
4.4 Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is voor levering, kan de verkoper dit deel, naar keuze, leveren of wachten tot de gehele bestelde hoeveelheid gereed is. In het eerste geval moeten facturen, betrekking hebbende op de gedeeltelijke levering, binnen de overeengekomen betalingstermijn worden voldaan.
4.5 Smart Materials & More heeft te allen tijde het recht om de goederen onder rembours of contant af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door hem gewenste vorm te ontvangen.

5. Retouren

5.1 Eventuele retourzending van goederen dient, na voorafgaande akkoordbevindingen van Smart Materials & More, franco en onder overzending van (een kopie van) de betreffende pakbon of factuur te geschieden. Indien deze niet franco retour worden gezonden is de verkoper gerechtigd om deze verzendkosten alsnog aan u te berekenen, mits anders overeengekomen.
5.2 Retourzendingen, die niet door Smart Materials & More worden aanvaard, ontheffen de koper in geen enkel opzicht van de bestaande betalingsverplichtingen.

6. Transport

6.1 Behoudens indien levering franco is overeengekomen, vindt het transport van hetgeen door verkoper wordt geleverd, voor rekening en risico van de opdrachtgever plaats.
6.2 Verkoper is vrij in keuze van de route. Hij kan ter zake niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade daaruit voortvloeiend.
6.3 Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. Koper moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorgdragen. Voor het lossen van de goederen en het laden van eventuele retourvrachten zal de koper voldoende (mechanische) hulpmiddelen ter beschikking stellen. Koper zal al het mogelijke doen om te bereiken dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarpop het lossen van de geleverde goederen kan worden aangevangen tot een minimum wordt beperkt.

7. Aanvaarding

7.1 De goederen worden geacht door de verkoper te zijn geleverd en door de opdrachtgever aanvaard:
a. Bij levering af magazijn, zodra de goederen aan de koper zijn aangeboden en/of de goederen in of op het vervoermiddel zijn geladen.
b. Bij franco levering, zodra de goederen aan het door de opdrachtgever opgegeven adres is bezorgd.
c. Ter zake van levering d.m.v. de ondertekende afleveringsbon van de verkoper c.q. diens gemachtigde en/of d.m.v. de ondertekende afleveringsbon van verkopers expeditie en/of het rapport van de vervoerder, als getekend bewijs, behoudens tegenbewijs.

8. Reclames

8.1 Indien de door de verkoper geleverde goederen waarneembaar niet aan de overeenkomst beantwoorden, is de koper gehouden terstond bij aflevering te reclameren en de gebreken te (doen) vermelden op het bij ontvangst te tekenen pakbon/vervoersdocument. Reclames wegens andere gebreken dienen te geschieden terstond nadat de koper deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na factuurdatum.
8.2 Bij gebreke van tijdige reclame verliest de koper zijn aansprakelijkheid jegens de verkoper en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. Indien de koper in geval van tijdige reclame aantoont dat de gebreken op moment van aflevering reeds bestonden, zal de verkoper slechts verplicht zijn aan de koper een vervangende partij te beschikking te stellen. Naar eigen keuze van de verkoper kan de verkoper in plaats van het ter beschikking stellen van een vervangende partij aan de koper het voor deze goederen reeds betaalde bedrag terug te storten dan wel de koper voor het voor deze goederen in rekening gebrachte bedrag te crediteren.
8.3 Mondelinge reclames dienen binnen de in 8,1 gemelde termijn schriftelijk te worden bevestigd, onder inzending van bewijsstukken, mits anders is overeengekomen.
8.4 Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door de koper of derden.
8.5 De koper heeft niet het recht te reclameren op grond van het feit dat de door verkoper geleverde goederen niet de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor het door hem beoogde gebruik, tenzij de koper vóór of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk aan de verkoper heeft meegedeeld, dat de goederen deze eigenschappen dienden te bezitten en de verkoper deze eigenschappen schriftelijk dan wel mondeling heeft gegarandeerd.
8.6 Indien op enige wijze een begin is gemaakt met de verwerking van de goederen, of deze zijn doorverkocht, vervalt elk recht op reclame.
8.7 In geval van vervanging of vergoeding wordt rekening gehouden met het gebruik dat inmiddels van het geleverde is gemaakt.
8.8 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de nakoming van verkopers garantieverplichting uitsluitend binnen Nederland.
8.9 Verkoper is tot geen enkele garantie, hoe ook genaamd gehouden, indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere overeenkomst voortvloeit, en evenmin enige wijziging aan het door verkoper geleverde hebben aangebracht. Ook een niet juist gebruik van door verkoper geleverde zaken kan tot verval van garantie leiden.
8.10 Reclames schorten de betalingsverplichting van de koper niet op.

9. Risico / eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door Smart Materials & More geleverde goederen blijven, tot het moment van volledige betaling van hetgeen de koper aan Smart Materials & More is verschuldigd, alsmede ter zake van vordering wegens tekortschieten in nakoming van de overeenkomsten met inbegrip van rente en kosten, eigendom van Smart Materials & More.
9.2 Koper is verplicht de goederen op sommatie franco aan Smart Materials & More te retourneren of Smart Materials & More toe te staan, dat Smart Materials & More zelf deze goederen terugneemt tegen reiskostenvergoeding, waar zij zich ook bevinden. Smart Materials & More is steeds gerechtigd niet te leveren aan de koper, c.q. niet verder te leveren, indien niet tot het genoegen van Smart Materials & More zekerheid is gesteld voor hetgeen de koper ter zake van de door Smart Materials & More met koper aangegane overeenkomsten aan Smart Materials & More verschuldigd mocht zijn.
9.3 Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade, gaat direct na aflevering over op de koper.

10. Prijzen

10.1 Indien bij het tot stand komen van de overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, dan geldt de prijs zoals vermeld in de op het tijdstip van de bestelling geldende prijscourant dan wel circulaire.
10.2 Door de verkoper brengt vracht- en/of administratiekosten in rekening indien de orderwaarde, exclusief B.T.W., onder het franco orderbedrag is, mits anders overeengekomen.
10.3 De verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs van nog te leveren goederen te verhogen, indien na een offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst de kosten van grondstoffen of hulpmaterialen, uitgedrukt in de valuta van de overeengekomen prijs, een verhoging hebben ondergaan.
10.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden alle prijzen exclusief omzetbelasting en vervoerskosten.
10.5 Smart Materials & More behoudt zich het recht voor, indien daarvoor naar het oordeel van Smart Materials & More aanleiding is, zonder voorafgaande kennisgeving verkoopprijzen en verkoopvoorwaarden te veranderen.

11 Betaling

11.1 Betalingen dienen plaats te vinden vooraf levering middels IDeal of overschrijving.

12 Aansprakelijkheid

12.1 De verkoper is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, waaronder mede begrepen omzetschade, winstderving en goodwill schade.
12.2 Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden terzake van schade die verband houdt met de door verkoper geleverde goederen of anderszins met de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst.

13 Garantie

13.1 Met inachtneming van het elders in deze voorwaarden bepaalde, staat Smart Materials & More in voor de deugdelijkheid van de geleverde machines/apparaten gedurende een jaar na levering, tenzij anders is overeengekomen. Indien de koper, naar het voordeel van Smart Materials & More, genoegzaam heeft aangetoond dat het geleverde niet voldoet aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Smart Materials & More de als gevolg daarvan onstaande gebreken aan het geleverde, kosteloos repareren dan wel het geleverde vervangen.
13.2 De beoordeling of goederen al dan niet voor kosteloze reparatie of vervanging in aanmerking komen, berust uitsluitend bij Smart Materials & More.
13.3 Ontbinding van de overeenkomst is uit hoofde van dit artikel uitgesloten.
13.4 De garantieverplichting van Smart Materials & More vervalt indien de koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde (laat) verricht(en), het geleverde voor andere dan de normale (bedrijfs)doeleinden wordt aangewend, dan wel op een naar het oordeel van Smart Materials & More onoordeelkundige wijze is behandeld, gebruikt of onderhouden.
13.5 De garantieverplichtingen van Smart Materials & More zijn beperkt tot hetgeen in dit artikel is omschreven, tenzij uitdrukkelijk andere of aanvullende garanties schriftelijk zijn overeengekomen.

14 Overmacht

14.1 Mocht de verkoper als gevolg van een hem niet toe te rekenen oorzaak (overmacht) niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichting te voldoen, dan zal de verkoper gerechtigd zijn om de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn beëindigd, zonder in gebreke te zijn.
14.2 Mocht de overmacht langer dan één maand duren, dan zal zowel de verkoper al de koper gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen.
14.3 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onlusten, brand, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmering, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie de verkoper één en ander betrekt, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van de verkoper.
14.4 Voorts geldt dat als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van de verkoper onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.
14.5 Het hiervoor bepaalde geldt ook indien er sprake is van omstandigheden, die te wijten zijn aan het personeel van de verkoper.

16 Ontbinding

16.1 Verkoper is gerechtigd om, zonder dat er enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder gerechtelijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde goederen terug te nemen, indien:
a. De koper achterstallig is met betaling van de koopprijs of van enig ander bedrag dat hij aan de verkoper verschuldigd is
b. Hij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd.
c. Beslag op (een deel van) het (bedrijfs)eigendom van de koper wordt gelegd.
16.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst op de gronden vermeldt in het vorige lid, wordt elke vordering, die de verkoper op de koper mocht hebben, terstond in zijn geheel opeisbaar.
16.3 In geval van faillissement dan wel surséance van betaling van de koper, is de verkoper gerechtigd om, zonder de er enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder gerechtelijke tussenkomst eenzijdig voor het niet uitgevoerde gedeelte te beëindigen. Artikel 16.2 is van overeenkomstige toepassing.
16.4 Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het recht van de beëindigende partij op volledige vergoeding van de door hem geleden schade.

17 Geschillen, toepasselijk recht

17.1 Op alle met de verkoper gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij en voor zover schriftelijk, anders is overeengekomen
17.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoogde rechter in Nederland.